Home Statuten vereniging
Statuten PDF Afdrukken E-mail

Statuten NAAM, ZETEL, DUUR. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Hengelsportvereniging De Vijf Wielen, en is gevestigd te Empel gemeente 's-Hertogenbosch. De vereniging is opgericht op 11 mei 1950 en is aangegaan voor 29 jaar en 11 maanden. Op 1 februari 1979 is unaniem besloten om de verenging voor onbepaalde tijd voort te zetten.DOEL. 

Artikel 2. Het doel der vereniging is: a. het bevorderen en verheffen van de hengelsport; b. het verdedigen van de belangen van die sport; c. het beschermen en verbeteren van de visstand, MIDDELEN. 

Artikel 3. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, hetzij zelfstandig, hetzij door samenwerking met andere verenigingen of door aansluiting bij een bond, door: 1. het pachten, kopen of zonder lasten aanvaarden van vis- en hengelrecht; 2. het in en buiten rechte opkomen, voor zover dit de hengelsport betreft, voor de belangen van een of meer harer leden; 3. het tegengaan van misbruiken en overtredingen, welke kunnen worden begaan in de door haar verpachte wateren en/of op de daaraan grenzende gronden; 4. te zorgen, dat de belangen der sportvissers ter kennis worden gebracht van de openbare instanties; 5. het houden van openbare vergaderingen, voordrachten en lezingen; 6. het streven naar een goede wettelijke regeling ter bescherming van de visstand: 7. te trachten de waterverontreiniging zoveel mogelijk tegen te gaan; 8. het uitzetten van vissoorten, welke voor de hengelsport van belang zijn; 9. alle andere wettige middelen, bevorderlijk aan het in art. 2 gestelde doel.

GELDMIDDELEN. Artikel 4. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:1. entreegelden en contributies van de leden, zoals bij besluit van de ledenvergadering zal worden omschreven en vastgesteld; 2. donaties; 3. erfstellingen en legaten; 4. subsidies; 5. rente van bezittingen en overige inkomsten. Door de vereniging behaalde geldelijke voordelen zullen uitsluitend ten behoeve van de vereniging of het gestelde doel worden aangewend.LEDEN, DONATEURS EN ERELEDEN.

Artikel 5. De vereniging bestaat uit: a. gewone leden; b. jeugdleden; c. donateurs; d. ereleden. Als gewone leden der vereniging kunnen worden aangenomen zij, die de leeftijd van viertien jaar hebben bereikt. Als jeugdleden kunnen worden aangenomen zij, die de leeftijd van zeven jaar hebben bereikt en jonger zijn dan veertien jaar. Het hengelrecht kan bij besluit van de algemene ledenvergadering worden beperkt. Om lid der vereniging te worden moet men zich tot de secretaris wenden en door het bestuur zijn toegelaten. Bij afwijzing is beroep op de ledenvergadering mogelijk Donateurs zijn zij, die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage of een gift ineens. Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden op de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur, of op een schriftelijk verzoek van tenminste tien gewone leden, door twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen daartoe benoemd. Zij zijn van betaling van contributie vrijgesteld. Donateurs en jeugdleden mogen de algemene ledenvergadering niet bijwonen en hebben geen stemrecht.

Artikel 6. Het gewone lidmaatschap, het jeugdlidmaatschap en het erelidmaatschap eindigen door: 1. overlijden; 2. door schriftelijke opzegging van de kant van het lid, in welk geval het lidmaatschap eindigt op het einde van de maand, waarin de opzegging schriftelijk aan het bestuur werd medegedeeld; 3. door schriftelijke opzegging van de kant van het bestuur; Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten gesteld voor het lidmaatschap, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; een dergelijke opzegging dient te allen tijde bij besluit en met opgaaf van redenen te geschieden. De betrokkene wordt ten spoedigste van een besluit tot opzegging van diens lidmaatschap op de hoogte gesteld; hem staat binnen een maand na ontvangst van gemelde kennisgeving van het besluit beroep open op de ledenvergadering. 4. door ontzetting, welke door de algemene ledenvergadering kan worden uitgesproken, doch uitsluitend wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het betreffende besluit wordt door de algemene ledenvergadering genomen mettenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen en nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich te weren. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd. BESTUUR. 

Artikel 7. 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen, gekozen uit de gewone leden. 2.Jaarlijks treedt een/derde deel van het aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur daartoe op te maken rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Het bestuur van de vereniging blijft haar volledige bevoegdheid als zodanig behouden indien een of meer van zijn leden mocht komen te ontbreken. In een zodanig geval wordt in de eerstvolgende ledenvergadering in de vacatures voorzien, tenzij het bestuur uit drie of minder leden mocht komen te bestaan, in welk geval een extra ledenvergadering dient te worden belegd alwaar in de vacatures wordt voorzien. Een tussentijds gekozene treedt ook wat de tijd van aftreden betreft in de plaats van zijn voorganger 3.Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester; deze vormen tezamen het dagelijks bestuur, de functies van secretaris en penningmeester kunnen in een persoon worden verenigd. Het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheden welke hem bij deze statuten, het huishoudelijk reglement of bevoegdelijk door het bestuur worden toegekend. 4.Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 5. De voorzitter en secretaris casu quo twee andere door het bestuur aan te wijzen bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. 6. Aan ieder bestuurslid kan door de ledenvergadering te allen tijde een schorsing worden opgelegd of ontslag worden verleend. Een dergelijk besluit dient te worden genomen met een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing kan in totaal niet langer duren dan een maand nadat het betrokken bestuurslid schriftelijk van een en ander op de hoogte is gesteld. Als na die tijd nog geen beslissing is genomen over opheffing van de schorsing of verlening van ontslag, eindigt de schorsing. 7. Het bestuur kan onverkort zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid, al dan niet uit zijn midden, commissies instellen aan welke, ter zake van bepaalde sectoren van de bestuurswerkzaamheden, voorbereidende, adviserende, uitvoerende of toezichthoudende taken worden opgedragen. De leden van deze commissies worden benoemd en kunnen worden ontslagen door het bestuur. LEDENVERGADERINGEN.

Artikel 8. 1. Jaarlijks voor december wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Het bestuur benoemt jaarlijks, doch uiterlijk twintig dagen voor de ledenvergadering een commissie van tenminste twee leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoekbijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. Goedkeuring door de ledenvergadering van het jaarverslag en de rekeningen verantwoording strekt het bestuur tot decharge. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de ledenvergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de ledenvergadering al die maatregelen, welke door haar in het belang der vereniging nodig worden geacht. 2.Voorts zullen ledenvergaderingen worden belegd, zo dikwijls het bestuur zulks nodig acht, of tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene ledenvergadering hiertoe een schriftelijk verzoek indient bij het bestuur met opgave van de onderwerpen, welke deze leden behandelt wensen te zien. Geeft het bestuur binnen twee weken aan een zodanig verzoek geen gevolg, dan hebben de verzoekers het recht zelf tothet beleggen van de verzochte vergadering over te gaan, doch uitsluitend voor de behandeling van de onderwerpen, zoals in hun vorenbedoeld schriftelijk verzoek vervat. 3. De oproepingsbrieven tot een ledenvergadering, bevattende de agenda, moeten tenminste veertien dagen voor de dag der vergadering worden toegezonden.BESLUITVORMING. 

Artikel 9. 1. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden besluiten in bestuurs- en ledenvergaderingen genomen met gewone meerderheid van stemmen, waarbij ongeldige en blanco stemmen als niet-uitgebracht worden aangemerkt. Ieder gewoon- en erelid heeft een stem. Een geschorst lid heeft geen stemrecht. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.Stemmen bij volmacht is onder nader bij huishoudelijk reglement vast te stellen voorwaarden mogelijk. Wordt bij verkiezing van personen bij de eerste stemming geen gewone meerderheid behaald, dan wordt herstemd tussen de twee kandidaten, die de hoogste aantallen stemmen verwierven; staken de stemmen alsdan dan beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstelgeacht te zijn verworpen. 2. Een besluit tot wijziging van deze statuten of ontbinding van de vereniging kan te allen tijde worden genomen in een opzettelijk daartoe bijeengeroepen ledenvergadering, waartoe alle leden tenminste veertien dagen voor bedoelde vergadering behoorlijk zijn geconvoceerd, met vermelding van het desbetreffende agendapunt. Zij, die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vereniging hebben gedaan moeten er voor zorg dragen dat het voorgestelde woordelijk in concept ter inzage wordt gelegd gelijk met het toezenden van voorschreven oproep ter vergadering opeen daartoe geschikte plaats ten behoeve van de leden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden, al hetgeen in voorschreven oproep ter vergadering dient te staan vermeld. Het voorstel tot wijziging der statuten of ontbinding der vereniging kan slechts worden aangenomen met een meerderheid van twee van het aantal ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen. Ingeval van liquidatie worden in deze vergadering tevens de liquidateuren benoemd, terwijl alsdan tevens over de bestemming van het liquidatiesaldo zal worden beslist, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming dient te zijn met de doelstelling van de vereniging.BEPALINGEN.

Artikel 10. Het verenigings- en het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar. 

Artikel 11. Verenigingsaangelegenheden, waarin deze statuten niet voorzien, worden geregeld bij huishoudelijk reglement. Dit reglement wordt door de ledenvergadering vastgesteld en mag geen bepalingen bevatten, welke met deze statuten in strijd zijn. Artikel 12. In alle gevallen waarin deze statuten en/of huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur, behoudens mededeling aan de eerstvolgende ledenvergadering.

Laatst aangepast op maandag, 17 december 2018 09:51