Home Huishoudelijk reglement
Huishoudelijk Reglement PDF Afdrukken E-mail

Huishoudelijk Reglement   

BEGRIPSBEPALINGEN  Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: de vereniging: Hengelsportvereniging De Vijf Wielen. met zetel te Empel; de statuten: de statuten van de vereniging, zijn vastgesteld op ÖÖ.. LEDEN EN DONATEURS

Artikel 2 In afhankelijkheid van de leeftijd en de bevoegdheden kent de vereniging de volgende categorieŽn van leden en donateurs: Jeugdleden:Jeugdigen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar die een verenigingsvergunning hebben aangeschaft die slechts het recht geeft om te mogen vissen met ťťn hengel. Van hun contributie wordt geen afdracht betaald aan de landelijke organisatie.  Jeugdleden/bestuur:Zie huishoudelijk reglement Jeugdafdeling. Seniorleden: Leden in de leeftijd vanaf 14. Van hun contributie wordt een volledige afdracht betaald aan de landelijke organisatie.  Donateurs: Personen die een financiŽle bijdrage aan de vereniging geven, zonder dat ze daarvoor het recht hebben om te mogen vissen. Als peildatum voor de leeftijd van een persoon gaat de vereniging uit van de leeftijd per 1 januari van het kalenderjaar.  VERSTREKKING LEDENGEGEVENS AAN SPORTVISSERIJ NEDERLAND  

Artikel 3 De gegevens van alle Seniorleden en van de Jeugdleden met een volledige bevoegdheid worden doorgegeven aan Sportvisserij Nederland. Dit ten behoeve van het bepalen van de afdracht en voor het aanmaken van de VISpas en de JeugdVISpas (zie art. van verenigingsvergunning).       AANMELDING VAN LEDEN EN DONATEURS

 Artikel 4 De aanmelding van nieuwe leden geschiedt als volgt:  Jeugdleden: Deze jeugdleden dienen hun visdocumenten ieder jaar opnieuw te kopen bij de jeugdafdeling. Deze afdeling verzorgt de vereningsverguning.Ten behoeve van gebruik door de jeugdcommissie worden bij aankoop van de visvergunning de naam, het adres en de geboortedatum genoteerd.  Seniorleden: Seniorleden dienen zich aan te melden door het indienen van een volledig ingevuld en persoonlijk ondertekend formulier dat door het bestuur wordt verstrekt. Er is inschrijfgeld verschuldigd.  Seniorleden (OUD): Seniorleden (OUD) dienen zich aan te melden door het indienen van een volledig ingevuld en persoonlijk ondertekend formulier dat door het bestuur wordt verstrekt.  Donateurs: Donateurs melden zich schriftelijk of mondeling aan bij het bestuur.  Toetreding tot de vereniging kan te allen tijde geschieden. De toetreding geschiedt altijd voor een geheel kalenderjaar, met stilzwijgende verlenging van jaar tot jaar.  DOORGEVEN VAN ADRESWIJZIGINGEN  

Artikel 5 Mutaties in het adres van Seniorleden en van de Jeugdleden met volledige bevoegdheid moeten voor 1 september zijn doorgegeven.  VERANDERING VAN DE LIDMAATSCHAPSVORM  

Artikel 6 Het doorstromen van het jeugdlidmaatschap naar het seniorlidmaatschap gaat automatisch. De wijzigingen moeten voor 1 september zijn doorgegeven. 1.      Donateurs die hun donateurschap in een seniorlidmaatschap voor het komende verenigingsjaar willen omzetten, dienen dat voor 1 november schriftelijk te melden bij de secretaris. Hiervoor wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht. 2.      Seniorleden die hun lidmaatschap in een donateurschap voor het komende verenigingsjaar willen omzetten, dienen dat voor 1 november schriftelijk te melden bij de secretaris. Hiervoor wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht.  BEňINDINGING VAN HET LIDMAATSCHAP  

Artikel 7 Het lidmaatschap van de leden wordt beŽindigd door schriftelijke opzegging voor 1 september bij de secretaris 1.      Het lidmaatschap of donateurschap eindigt bij overlijden van het lid / donateur. het overlijden dient men te melden aan de secretaris. 2.      Het lidmaatschap of donateurschap eindigt door wanbetaling als men op 1 mei de financiŽle verplichtingen voor het lopende verenigingsjaar niet heeft voldaan.  BETALINGSWIJZE  

Artikel 8 De jaarlijkse contributie moet door een lid bij vooruitbetaling uiterlijk op 31 december, voorafgaande aan het komende verenigingsjaar zijn voldaan.De penningmeester stuurt voor 1 december een acceptgirokaart naar de leden. Een andere storting of overschrijving op bank/ girorekening van de vereniging is ook toegestaan. Indien de contributie niet tijdig is betaald, ontvangt het betreffende lid een herinnering. Wordt vervolgens niet binnen de daarvoor in de herinnering gestelde termijn betaald, dan stuurt de penningmeester de vispas retour. BESTUUR  

Artikel 9 Het bestuur kent de volgende functies:  - Voorzitter - Secretariaat - Penningmeester - Jeugdcommissariaat - Algemene bestuursleden  BENOEMING VAN BESTUURSLEDEN  

Artikel 10 Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden bestuursleden benoemd voor een periode van drie jaren volgens het onderstaande rooster. 2008 Voorzitter en 2 bestuursleden2009 Secretaris en Jeugdcommissaris 2010 Penningmeester en bestuurslid TAAK VAN DE VOORZITTER  

Artikel 11 De voorzitter heeft vier hoofdtaken: - het leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen; - het leiden en coŲrdineren van het bestuurlijke werk; - het bewaken en bevorderen van het goede functioneren van het bestuur; - het extern representeren van de vereniging. Specifieke taken zijn: -het zoeken, beoordelen en inwerken van nieuwe bestuurders; -het aanpakken c.q. verbeteren van (ernstige) functioneringsproblemen van  individuele bestuurders. -het onderhouden van contact met de lokale en provinciale overheid -het onderhouden van contact met naburige visverenigingen -vertegenwoordiging bij de bijeenkomsten federatie ZWN en Sportvisserij Nederland.  TAAK VAN DE SECRETARIS  

Artikel 12 De hoofdtaken van de secretaris zijn: - het opstellen en tijdig verstrekken van de vergaderagendaís en notuleren van de    bestuurs- en ledenvergaderingen, - het voeren van de correspondentie, - het opstellen van convocaties en uitnodigingen. - het beheer van de ledenadministratie - het op de agenda zetten van relevante binnenkomende post  1.      De secretaris beheert alle contractstukken van de vereniging. Dit betreft:

 • de pachtcontracten
 • de machtigingen
 • de verzekeringspolissen
 • abonnementen en doorlopende verplichtingen
2.   De secretaris beheert een archief van relevante documenten. De volgende documenten dienen gedurende een periode van tien jaren te worden bewaard:
 • Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen
 • Ledenlijsten met aanmeldingen van nieuwe leden en opzeggingen dan wel
uitschrijvingen
 • Correspondentie met de Federatie ZWN en Sportvisserij Nederland.
Gezien het belang voor de vereniging dienen de pachtcontracten en machtigingen, plus de begeleidende brieven, gedurende minimaal 18 jaren te worden bewaard.  TAAK VAN DE PENNINGMEESTER  Artikel 13 De taken van de penningmeester zijn:
 • het beheer van de financiŽle administratie
 • het opstellen van de begroting en samenstellen van het financiŽle jaarverslag.
In de begroting wordt het voorgenomen beleid weergegeven. In het jaarverslag wordt het gevoerde beleid verantwoord. Met het beleid wordt meer dan alleen de financiŽle verantwoording bedoeld. Daarom speelt de penningmeester een sterke voorbereidende rol bij de beleidsbepaling. De andere taken van de penningmeester hebben te maken met uitvoerende werkzaamheden, zoals
 • het innen van contributies en het verrichten van betalingen en
 het uitgeven van vispassen
 • het geven van een tussentijds financieel verslag voor het bestuur
 • het geven van inzage van de financiŽle administratie aan het DB en de kascommissie
 • het onderhouden van externe relaties (de bank, de verzekeringsmaatschappij, de viswinkelier en de VVV)  1.                  De penningmeester beheert het archief van de financiŽle stukken. Alle bank en/of giroafschriften, evenals de declaraties, kwitanties, en facturen dienen gedurende een periode van tien jaren te worden bewaard.   TAAK VAN DE JEUGDCOMMISSARIS  

Artikel 14 De jeugdcommissaris is de contactpersoon tussen het hoofd- en jeugdbestuur. Deze werken met eigen financiŽle middelen. Ieder jaar maakt de jeugdbestuur een begroting voor het volgend jaar. Het hoofdbestuur van Hendelsport verenging De Vijf Wielen bekijkt per jaar wat de financiŽle bijdrage voor dat jaar wordt.De leden van het jeugdbestuur moeten lid zijn van HSV de Vijf Wielen. De vereniging betaald het lidmaatschapgeld voor de Jeugdafdelingsbestuur.De bijzonderheden van een wedstrijd, waaronder het bepalen van plaats en datum, worden vastgesteld door het jeugdafdelingsbestuur, daarna volgt overleg met het hoofdbestuur. De jeugdafdelingsbestuur kan een wedstrijdreglement opstellen; zij legt dit ter goedkeuring voor aan het bestuur. Het wedstrijdreglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met landelijke of federatieve wedstrijdreglementen. Het jeugdbestuur brengt verslag uit van haar activiteiten aan de jeugdcommissaris en is aanwezig op de algemene ledenvergadering/jaarvergadering. CONTROLE DER GELDMIDDELEN  

 

Artikel 17  Controle der geldmiddelen. De controle van de financiŽn en de daarop betrekking hebbende administratie berust bij een kascommissie.  De kascommissie is belast met de controle over het beheer van de penningmeester en de jeugdafdeling. De commissie is bevoegd inzage te vorderen van alle boeken en kasgelden welke zij door haar controle nodig heeft. Bij akkoordbevinding worden deze door de commissie getekend. De kascommissie brengt haar verslag over de bevindingen schriftelijk uit aan het bestuur. Dit verslag wordt op de jaarvergadering ter kennis van de leden gebracht, dit om decharge te verlenen aan de penningmeester.De leden van de kascommissie zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, met uitzondering van eventuele mededelingen aan en verantwoording tegenover, de leden in een jaarvergadering.    VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE  

 

Artikel 18  De kascontrole commissie bestaat uit twee leden en een reserve lid die drie jaar in functie blijven. Op elke jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt er ťťn nieuw lid voor de kascontrole commissie benoemd.  VASTSTELLING VAN DE CONTRIBUTIES.  

 

Artikel 19  Het bestuur stelt in de jaarvergadering onderstaande financiŽle bijdragen voor ter goedkeuring. De bedragen zijn van toepassing op het nieuwe kalenderjaar. Het betreft:  

 • de contributie
 • de vergoeding voor een dagvergunning

 SLOTBEPALING  Artikel 20 Dit huishoudelijk reglement dient ter vervanging van het huishoudelijk reglement de data 8 januari 1956 en is goedgekeurd op de algemene ledenvergadering gehouden op 27-11 2008.            

 

Laatst aangepast op zaterdag, 28 juni 2014 20:47